OVH Community, your new community space.

PHP GD image processing library is not installed (http://www.php.net/gd)


jamiro
25-05-10, 12:30
idd en ik heb het via cpanel kunnen oplossen. Voor diegene die ditzelfde ooit zoeken....

1. Go to WHM -> Software -> EasyApache
2. If prompted to upgrade, do so then repeat the above step
3. Begin customizing based on the current provile
4. Proceed through the screens until you get to "Step 5"
5. On "Step 5," click on "Exhaustive Options"
6. Under PHP, check the checkbox for GD
7. Proceed with Build & Compile Process

zydron
25-05-10, 11:23
Ik zie geen GD flag in de configure lijn

hierdoor heb je geen gd support.

jamiro
25-05-10, 10:17
Als ik naar de phpinfo van mijn vorige server zie, dan merk ik dat dit erbij staat.

gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.2.1
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
XBM Support enabled


I cpanel is er bij Software/Apache update ook blijkbaar de mogelijkheid een phpversie te kiezen met GD enabled...proberen maar

jamiro
25-05-10, 09:42
Ik ben mijn websites aan het verplaatsen naar een nieuwe server en op het eerste zicht lukt het al vrij aardig. Ik heb voorlopig nog één probleem, bij mijn thumbnails krijg ik steeds bovenstaande melding. Na wat google heeft het met de php te maken.
Mijn vorige server draaide op php5.2.12 en deze draait op 5.2.9

ik heb er een phpinfo.php bestandje ingestoken en dat gaf dit resultaat. Weet iemand hoe ik verder moet? Moet ik terug naar 5.2.12 en hoe? of is er een andere oplossing? Ik maak gebruik van Cpanel

PHP Version 5.2.9


System Linux ns38250.ovh.net 2.6.32.2-xxxx-std-ipv4-32 #1 SMP Tue Dec 29 14:40:32 UTC 2009 i686
Build Date May 25 2010 09:06:48
Configure Command './configure' '--disable-pdo' '--enable-bcmath' '--enable-calendar' '--enable-ftp' '--enable-libxml' '--enable-magic-quotes' '--enable-sockets' '--prefix=/usr' '--with-imap=/opt/php_with_imap_client/' '--with-imap-ssl=/usr' '--with-kerberos' '--with-libxml-dir=/opt/xml2/' '--with-mysql=/usr' '--with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock' '--with-pcre-regex=/opt/pcre' '--with-zlib' '--with-zlib-dir=/usr'
Server API CGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /usr/lib
Loaded Configuration File /usr/local/lib/php.ini
Scan this dir for additional .ini files (none)
additional .ini files parsed (none)
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg
Registered Stream Filters string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, convert.iconv.*, zlib.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies

PHP Credits

Configuration

PHP Core

Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
allow_url_include Off Off
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors STDOUT STDOUT
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log error_log error_log
error_prepend_string no value no value
error_reporting 6135 6135
expose_php On On
extension_dir /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613 /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php .:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php
log_errors On On
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 30 30
max_input_nesting_level 64 64
max_input_time 60 60
memory_limit 32M 32M
open_basedir no value no value
output_buffering no value no value
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 12 12
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv On On
register_globals Off Off
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off

bcmath

BCMath support enabled

calendar

Calendar support enabled

cgi

Directive Local Value Master Value
cgi.check_shebang_line 1 1
cgi.fix_pathinfo 1 1
cgi.nph 0 0
cgi.rfc2616_headers 0 0

ctype

ctype functions enabled

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2009.1
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Berlin

Directive Local Value Master Value
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone no value no value

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.7.6
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Revision: 1.52.2.45 $

Directive Local Value Master Value
filter.default unsafe_raw unsafe_raw
filter.default_flags no value no value

ftp

FTP support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.5

Directive Local Value Master Value
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1

imap

IMAP c-Client Version 2007e
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

json

json support enabled
json version 1.2.1

libxml

libXML support active
libXML Version 2.7.6
libXML streams enabled

mysql

MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 4.1.22
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib -lmysqlclient

Directive Local Value Master Value
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.02 2010-03-19

Directive Local Value Master Value
pcre.backtrack_limit 100000 100000
pcre.recursion_limit 100000 100000

posix

Revision $Revision: 1.70.2.3.2.22 $

Reflection

Reflection enabled
Version $Id: php_reflection.c,v 1.164.2.33.2.55 2008/12/31 11:17:42 sebastian Exp $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user sqlite
Registered serializer handlers php php_binary

Directive Local Value Master Value
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_httponly Off Off
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path /tmp /tmp
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid 0 0

SimpleXML

Simplexml support enabled
Revision $Revision: 1.151.2.22.2.46 $
Schema support enabled

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RegexIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

SQLite

SQLite support enabled
PECL Module version 2.0-dev $Id: sqlite.c,v 1.166.2.13.2.12 2008/12/31 11:17:44 sebastian Exp $
SQLite Library 2.8.17
SQLite Encoding iso8859

Directive Local Value Master Value
sqlite.assoc_case 0 0

standard

Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i

Directive Local Value Master Value
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldse t= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldse t=
user_agent no value no value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.7.6

xmlreader

XMLReader enabled

xmlwriter

XMLWriter enabled

zlib

ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3

Directive Local Value Master Value
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value

Additional Modules

Module Name

Environment

Variable Value
DOCUMENT_ROOT /home/wwwwaco/public_html
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-us
HTTP_AUTHORIZATION no value
HTTP_CONNECTION keep-alive
HTTP_COOKIE __utma=42402467.1459866460.1273490491.1274703051.1 274769098.37; __utmb=42402467.21.10.1274769098; __utmc=42402467; __utmz=42402467.1274703051.36.2.utmcsr=jstyle.be|u tmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; 409ee93ea8d0399b03723cbc6b541aa1=4782c6989eb68d792 046e76bf0fcbb1f; 6b9515eac5ce274d7c662ba46fd49e6c=3911a4795aa049479 adbfbb938dbb119
HTTP_HOST www.wacowebdesign.be
HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7
PATH /bin:/usr/bin
QUERY_STRING no value
REDIRECT_STATUS 200
REMOTE_ADDR 81.83.169.136
REMOTE_PORT 50188
REQUEST_METHOD GET
REQUEST_URI /phpinfo.php
SCRIPT_FILENAME /home/wwwwaco/public_html/phpinfo.php
SCRIPT_NAME /phpinfo.php
SERVER_ADDR 91.121.12.50
SERVER_ADMIN webmaster@wacowebdesign.be
SERVER_NAME www.wacowebdesign.be
SERVER_PORT 80
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SIGNATURE
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at www.wacowebdesign.be Port 80

SERVER_SOFTWARE Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635

PHP Variables

Variable Value
_REQUEST["__utma"] 42402467.1459866460.1273490491.1274703051.12747690 98.37
_REQUEST["__utmb"] 42402467.21.10.1274769098
_REQUEST["__utmc"] 42402467
_REQUEST["__utmz"] 42402467.1274703051.36.2.utmcsr=jstyle.be|utmccn=( referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
_REQUEST["409ee93ea8d0399b03723cbc6b541aa1"] 4782c6989eb68d792046e76bf0fcbb1f
_REQUEST["6b9515eac5ce274d7c662ba46fd49e6c"] 3911a4795aa049479adbfbb938dbb119
_COOKIE["__utma"] 42402467.1459866460.1273490491.1274703051.12747690 98.37
_COOKIE["__utmb"] 42402467.21.10.1274769098
_COOKIE["__utmc"] 42402467
_COOKIE["__utmz"] 42402467.1274703051.36.2.utmcsr=jstyle.be|utmccn=( referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
_COOKIE["409ee93ea8d0399b03723cbc6b541aa1"] 4782c6989eb68d792046e76bf0fcbb1f
_COOKIE["6b9515eac5ce274d7c662ba46fd49e6c"] 3911a4795aa049479adbfbb938dbb119
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] /home/wwwwaco/public_html
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] en-us
_SERVER["HTTP_AUTHORIZATION"] no value
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] keep-alive
_SERVER["HTTP_COOKIE"] __utma=42402467.1459866460.1273490491.1274703051.1 274769098.37; __utmb=42402467.21.10.1274769098; __utmc=42402467; __utmz=42402467.1274703051.36.2.utmcsr=jstyle.be|u tmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; 409ee93ea8d0399b03723cbc6b541aa1=4782c6989eb68d792 046e76bf0fcbb1f; 6b9515eac5ce274d7c662ba46fd49e6c=3911a4795aa049479 adbfbb938dbb119
_SERVER["HTTP_HOST"] www.wacowebdesign.be
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7
_SERVER["PATH"] /bin:/usr/bin
_SERVER["QUERY_STRING"] no value
_SERVER["REDIRECT_STATUS"] 200
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 81.83.169.136
_SERVER["REMOTE_PORT"] 50188
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["REQUEST_URI"] /phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] /home/wwwwaco/public_html/phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /phpinfo.php
_SERVER["SERVER_ADDR"] 91.121.12.50
_SERVER["SERVER_ADMIN"] webmaster@wacowebdesign.be
_SERVER["SERVER_NAME"] www.wacowebdesign.be
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at www.wacowebdesign.be Port 80

_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
_SERVER["PHP_SELF"] /phpinfo.php
_SERVER["REQUEST_TIME"] 1274772604
_SERVER["argv"]
Array
(
)
_SERVER["argc"] 0
_ENV["DOCUMENT_ROOT"] /home/wwwwaco/public_html
_ENV["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_ENV["HTTP_ACCEPT"] application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
_ENV["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_ENV["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] en-us
_ENV["HTTP_AUTHORIZATION"] no value
_ENV["HTTP_CONNECTION"] keep-alive
_ENV["HTTP_COOKIE"] __utma=42402467.1459866460.1273490491.1274703051.1 274769098.37; __utmb=42402467.21.10.1274769098; __utmc=42402467; __utmz=42402467.1274703051.36.2.utmcsr=jstyle.be|u tmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; 409ee93ea8d0399b03723cbc6b541aa1=4782c6989eb68d792 046e76bf0fcbb1f; 6b9515eac5ce274d7c662ba46fd49e6c=3911a4795aa049479 adbfbb938dbb119
_ENV["HTTP_HOST"] www.wacowebdesign.be
_ENV["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7
_ENV["PATH"] /bin:/usr/bin
_ENV["QUERY_STRING"] no value
_ENV["REDIRECT_STATUS"] 200
_ENV["REMOTE_ADDR"] 81.83.169.136
_ENV["REMOTE_PORT"] 50188
_ENV["REQUEST_METHOD"] GET
_ENV["REQUEST_URI"] /phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] /home/wwwwaco/public_html/phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_NAME"] /phpinfo.php
_ENV["SERVER_ADDR"] 91.121.12.50
_ENV["SERVER_ADMIN"] webmaster@wacowebdesign.be
_ENV["SERVER_NAME"] www.wacowebdesign.be
_ENV["SERVER_PORT"] 80
_ENV["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_ENV["SERVER_SIGNATURE"]
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at www.wacowebdesign.be Port 80

_ENV["SERVER_SOFTWARE"] Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635