OVH Community, your new community space.

Turnover on dedicated servers


PS4ALL
17-09-13, 21:08
Beste klant,

De server deals die wij aanbieden zijn gebaseerd op enkele principes die het voor u aantrekkelijk moeten maken, zijn:
- geen installatie kosten
- geen verplichtingen
- maandelijkse betalingen
- regelmatig nieuwe mogelijkheden

Er zijn meer dan 100.000 servers in onze datacentra, en hiermee hebben wij tot op heden nog geen problemen ondervonden. De enorme toeloop van nieuwe klanten en bestellingen hebben ons ertoe bewogen een limiet in te stellen van 2 nieuwe servers per klant per maand. Regelmatig moesten wij installatiekosten in rekening brengen voor een paar manden en dit werkte zeer goed.

Tussen 100.000 en 150.000 servers, begonnen wij te ontdekken dat er problemen optraden in de zin van omzetten.

Wat is omzet? Omzet is wanneer onze bestaande klanten die servers huren, besluiten om nieuwe servers te bestellen die de oude vervangen. Dit is geen probleem wanneer de oude servers voor 2-3 jaar gehuurd is of wanneer wij de oude server opnieuw kunnen verhuren voor 2-3 jaar als een Kimsufi server. Maar met 150.000 servers, en het huidige aantal klanten die een opnieuw een server huren voor 3-6 maanden groeide enorm. De oude servers worden daarentegen zelfs commercieel te snel achterhaald.

Vandaag hebben we 170.000 servers en sinds de nieuwe range is geupdate begin Augustus, hierdoor is de omzet versneld te groot geworden. We kunnen niet langer genoeg servers leveren om bij te blijven met het leveren van servers voor nieuwe projecten of nieuwe klanten. De levertijd is voor iedereen te lang en we kunnen zeggen dat de technische medewerkers het niet meer kunnen bijbenen.

170.000 servers worden reeds verhuurd, we hebben geen probleem te melden en we verwachten geen veranderingen. Alles draait perfect en wij zijn niet van plan iets te veranderen. Het probleem is alleen de bestellingen voor nieuwe servers.


Hoe kunnen we de omzet veranderen?
------------------------------------------------
Wij denken dat we een betere weg kunnen vinden om servers binnen 1 uur te kunnen leveren met het beheren van 200.000 of zelfs 300.000 servers. Maar een dergelijke verandering moet worden besproken met onze monteurs.

We zijn begonnen enkele veranderingen door te voeren op bijvoorbeeld IP Failover, maar we moeten verder kijken. We hebben meerdere paden die we kunnen bewandelen, maar als we beginnen met het hier en daar aanpassen van dingen, dan zal niemand hier nog iets van begrijpen.

En dus ondanks dat wij 10.000 servers klaar hebben staan voor levering in alle ranges en datacentra, hebben wij moeten besluiten alle nieuwe bestellingen tijdelijk onmogelijk te maken en de servers op status 'Uitverkocht' te plaatsen. Deze keus is van toepassing voor alle OVH klanten in Frankrijk, Europa, Canada en USA. Bestellingen die reeds geplaatst zijn, zullen worden geleverd maar nieuwe bestellingen worden tijdelijk niet langer geaccepteerd.

De "Sold Out / Uitverkocht" actie, geeft ons de mogelijkheid om de verkopen te analyseren over de laatste paar maanden. Dit om te kunnen begrijpen hoe het zit met de omzet die iedere individuele klant genereerd.

We zullen hierna de servers weer gaan aanbieden in gelimiteerde oplagen (batches van 100 servers) en nieuwe principes om hieropvolgend opnieuw te analyseren wat er gebeurd is, enz. enz. tot we de juiste manier hebben gevonden
die ons de mogelijkheid geven om:
- servers zo snel mogelijk aan klanten te kunnen leveren
- zeer unieke en interessante aanbiedingen
- verhogen van klanten loyaliteit ten aanzien van hun servers

Op het zelfde moment, versnellen wij het herschrijven van de API v6 in de zin van domeinnamen, emails, webhosting, dedicated servers. Het zelfde geldt voor Manager v6 die spoedig Manager v3 zal vervangen voor het einde van het jaar. voor alle diensten die wij onze klanten bieden.
We zullen dan tevens in staat zijn bank card, automatisch verlengen aan te bieden in Europa en Canada. Kort samengevat, we gaan ons tijdens deze "Sold out / Uitverkocht" periode, focussen op interne middelen niet om te groeien, maar om het onze backoffice als ook technische medewerkers het werk te vereenvoudigen.

Heeft u in de tussentijd nieuwe projecten waarbij u nieuwe servers nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat u handmatig een bestelling kunt plaatsen. We hebben voldoende servers in voorraad maar we willen en kunnen deze niet aanbieden op de huidige wijze.

We hopen op jullie begrip en terugkoppeling waarmee wij u en onze medewerkers kunnen helpen, dit zal ons in staat stellen ons werk te doen zonder iedere 6 maanden, de regels te hoeven veranderen omdat we 200.000 of 300.000 servers in onze datacentra hebben staan. Dit is een goed moment om te discussiėren en informatie uit te wisselen om tot een idee te komen waarop niemand anders op gekomen was.

Best wishes,
Octave

oles@ovh.net
17-09-13, 13:20
Dear Customer,

The server deals that we offer are based on certain principles which make renting
a server from us very appealing:
- no installation fees
- no commitment
- monthly payment
- regular release of new features

Up to 100, 000 servers in our DCs, we haven't had any particular problems with
these principles. To manage growth, it was sometimes necessary to add a limit
of 2 new servers per month. Sometimes we had added installation fees for a few
months, but overall, the model functions very well.

Between 100,000 and 150,000 servers, we felt that these principles began to
create problems in terms of turnover.

What is turnover? Turnover is when our existing customers that rent servers decide to
take new ones from us to replace the old. This if not a problem if the old server has
been rented for 2-3 years, or if we can re-rent the old server as a Kimsufi for another
2-3 years. But with 150,000 servers, the number of customers renting a new server
again after 3 to 6 months has become the majority. And the old servers are becoming
comercially obsolete too quickly.

Today we have 170, 000 servers and since the range was updated at the beginning of
August, the turnover has sped up even more to become too high. The majority of deliveries
are basically just turnover. We are no longer delivering enough servers to keep up with new
projects or new customers. The delivery time for everyone has become too long and we can
say that the mechanics isn't working any more.

As for the 170K servers already leased out, there's no problem to report and no change to
expect. Everything is running perfectly well and we're not changing anything. The problem
only concerns new orders for new servers.

How do we fix this turnover issue?
---------------------------
We think we can find a better way of working which will enable us to deliver servers in 1hr,
while managing 200,000 or even 300,000 servers. But such a way of working requires
serious consideration.

We have started to make adjustments on certain elements such as IP Failover, but clearly
it is necessary to go more in-depth. We have multiple avenues to follow, but if we start making
changes every day, a piece here and a piece there, nobody will understand anything any more.

And so even if we have more than 10,000 servers ready to be delivered (all ranges and DCs mixed up),
we have thus decided to "sell out" all dedicated server offers in France and the European subsidiaries,
as well as in Canada and the USA. Orders already placed will be delivered, but we are not accepting
any more new orders.

This "sold out" action will enable us to take time to analyze the sales of the last few months
in greater depth, and understand the behavior of each customer contributing to the turnover.

We will then put the servers back on sale in limited quantities (batches of 100 servers) and new
principles to then re-analyze what has happened, and so on and so forth until finding the principles
which will allow us to:
- deliver the servers to you quickly
- offer very competitive offers
- increase customer loyalty to their servers

At the same time, we're speeding up the rewriting of the API in v6 in terms of domain names,
emails, web hosting and dedicated servers. The same goes for Manager V6 which will replace V3
and V5 before the end of the year. Our order system will be reviewed before the end of the year
for all the services that we offer you. We will be able to offer bank card auto-renewal in Europe
and Canada. In short, we are making the most of this " sold out" period to focus internal resources
not on growth, but rather on consolidation of our backoffice and on careful consideration of the
mechanics of our offers.

In the meantime, if you have new projects which oblige you to rent new servers, please don't
hesitate to contact us so that you can place an order manually. We have the server stock but we
don't want to deliver it and continue this high turnover cycle.

We're counting on your feedback to help us to refine the mechanics, which must be convenient
for you and allow us to do our job without having to change the rules of play every 6 months
because we have 200K or 300K servers in our DCs. This is basically a good time to discuss
and exchange, and then to come up with the idea that nobody has yet come up with…

Best wishes,
Octave